Община Липково

Община Липково има опит в изпълнение на дейности за териториално сътрудничество. По-конкретно, до сега община Липково вече е изпълнила два трансгранични проекта България – Македония и един трансграничен проект по програмата Македония – Косово се изпълнява в момента. Кметът на общината и цялата администрация са готови да участват и в бъдеще във всички достъпни програми на Европейския съюз, включително трансграничната програма България – Македония и посвещават много от своите ресурси, включително административни и финансови за разработване на подходящи проектни предложения в различни значими сфери за подобряване на качеството на живот на населението.

Като водещ партньор, община Липково напълно спазва своите задължения, както те са закрепени в Партньорското споразумение и договора за финансиране. Специално внимание се обръща на: осигуряване изпълнението на всички планирани дейност, наблюдение на постигането на индикаторите и резултатите на проекта, предприемане на необходимите действия за навременно получаване на субсидията като събира цялата информация и документи в съответствие с принципите за мониторинг и докладване на Управляващия орган, като докладва пред Съвместния секретариат развитието на проекта и стриктно да спазва възстановяването на допустимите разходи на проекта.

В допълнение, община Липково осигурява напълно оборудван офис с всички необходими средства (мебели, компютри, интернет, телефони), като по този начин осигурява безпроблемната реализация на проекта.