Община Сатовча

Община Сатовча има значителен опит в сферата на трансграничното сътрудничество, и по-специално за използване на природните и културните ресурси за устойчиво развитие.

Успешно са изпълнени два проекта по Европейската програма ФАР за трансгранично сътрудничество между България и Македония, и двата са свързани с използване на природните и културните ресурси за устойчиво развитие, включително за развитие на туризма. Реалните резултати от тези проекти са: а) създаден е туристически център близо до село Сатовча, който функционира успешно като място за настаняване, обучения и семинари и инфраструктурата напоследък беше подобрена от общината и б) общинска музейна сбирка в центъра на село Сатовча, която се управлява от местен учител и постоянно се обогатява и развива.

Чрез програма IPA BG MK 2007 – 2013 Сатовча като партньор на община Липково успешно изпълни проект, посветена на идентифицирането на водата като атракция за развитие на туризма, която да допълни другите туристически атракции. Подобрената инфраструктура в центъра на село Сатовча и визуализираните атракции добавят стойност към усилията на общината да изпълнява стратегията си за развитие на устойчив туризъм.

В рамките на европейската програма за териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 беше създадена лятна фолклорна школа. Инфраструктурата за тази школа е комбинация от новата сграда на училището в село Плетена и значително количество оборудване за Читалище Просвета 1937 в същото село, което сега е един от партньорите по проекта. Ролята на общината беше управлението на инфраструктурните аспекти на проекта.

Ролята на община Сатовча в настоящия проект е да управлява неговите инфраструктурни аспекти и да осигури устойчивост на неговите резултати. Меките мерки ще са включени в задълженията на Партньор 3, както това се случи и при споменатия проект по програмата Гърция – България. Въпреки това, община Сатовча ще следва стриктно възприетите механизми за координация и сътрудничество за изпълнение на целия проект. Община Сатовча, също така, ще сподели опита си за управление на проекти и по-конкретно на поднови проекти за трансгранично сътрудничество. Община Сатовча ще наеме част от управленския екип на проекта и ще домакинства една или повече срещи на управленския екип на проекта, както и ще участва във всички инициативи на проекта.