Читалище Просвета 1937

Основните дейности на Читалище Просвета 1937 включват културни, образователни и библиотечни дейности, събиране и опазване на местния фолклор и традиции на всекидневието. Целта на читалището е да създаде навици у младите хора да съхраняват за бъдещите поколения местния фолклор и традиции, както и да привличат посетители към района.

През последните пет години читалище Просвета 1937 е успешно завърши в качеството си на партньор 3 проекта фолклорен мост в рамките на Програма Гърция – България 2007 – 2013 заедно с община Сатовча (водещ партньор) и община Като Неврокопи (2011 - 2013). Ролята му като партньор беше да проведе интердисциплинарна експедиция за идентифициране на ресурсите и да разработи програми за лятната школа, която привлича посетители в региона. За тази цел беше направено значително подобряване на неговите ресурси – доставка на оборудване за репетиционните и зали и залата за представление, доставка на нови фолклорни костюми и музикални инструменти и др.

Читалището участва и в дейностите на друг проект на община Сатовча, свързан с туризма и културното наследство, а именно проектът „Връзка между вековете и бъдещето“ по Програма ФАР България – Македония през 2005 г. Проектът създаде общинския музей, а читалището беше основен участник в дейностите.

В настоящия проект Читалището отговаря да проведе повечето от меките мерки на проекта – изработването на материалите за публичност и популяризиране на двете общини участнички – карта, видео и др., както и за публичността на проекта.