Оштински Центар на заедницата Просвета 1937

Главните активности на Центарот на заедницата "Просвета" вклучуваат културни, образовни и библиотерски дејности, како и собирање и зачувување на локалниот фолклор и обичаи од секојдневниот живот. Целта на Центарот е да се создаде навики кај помладите луѓе да се зачува локалниот фолклор и традиции за идните генерации, како и да се привлечат посетители на регионот.

Во текот на изминатите пет години Центарот има учествувано во сите проекти на општина Сатовча во програмите за прекугранична соработка со различни капацитети. Просвета Центарот во улога на партнер 3 успешно го заврши својот дел во проектот „Фолклорен мост“ во рамки на Грција - Бугарија 2007 – 2013 преограмата, заедно со Општина Сатовча (Водечки партнер) и Општина Като Nevrokopi (2011 - 2013). Улогата на партнерот 3 беше да се спроведе мултидисциплинарна експедиција за идентификација на ресурсите и да се развијат програми за летни школи, кои ќе привлече нови посетители на регионот. За оваа цел беше направено значитено јакнење на капацитетите на центарот - снабдување со опрема за повторување и салите за изведбѕ, снабдување со нови фолклорни носии, музички инструменти, итн.

Центарот за култура беше вклучен и како учесник во активностите на уште еден проект на Општина Сатовча од областа на туризмот и културното наследство, а имено „Поврзување возрасти со иднината“ во рамки на PHARE 2005. Проектот создаде општински музеј, а центарот беше еден од главните учесници во активностите.

Во овој конкретен проект Просвета културен центар е одговорен за спроведување на поголемиот дел од меките мерки на проектот - производство на рекламни материјали и спроведување на рекламни активности.