Komuna e Likovës

Komuna e Likovës ka përvojë paraprake në bashkëpunim në projekte territoriale. Komuna e Likovës ka të kryer dy projekte ndërkufitare mes Maqeodnisë dhe Bullgarisë, në realizimin e sipërm është projekti nga programi mes Maqedonisë dhe Kosovës. Kryetari, si dhe administrata lokale janë tërësisht të përkushtuar pjesëmarrjes të mëtutjeshme  për eplimentimin e programeve të BE-së (duke kyçur edhe programin për bashkëpunim ndërkufitar mes Bullgarisë dhe Maqedonisë) dhe i përkushtohet pjesë e madhe nga resurset e veta (administrative dhe financiare) për zhvillimin e propozim projektit përkatës në shumë fusha kyçe për përmirësimin e kualitetit të jetesës të qytetarëve.

Si partner udhëheqës, Komuna e Likovës në tërësi i respekton obligimet e tyre si dhe çka është evidentuar në Marrëveshjen për partneritet (A.2) dhe Kontratën për ndihmë financiare (C). Vëmendje e posaçme do t’i përkushtohet : sigurimit të zbatimit të drejtë të gjjtha aktivteteve të planifikuara, ndërmarrjen me kohë të gjitha aktiviteteve të nevojshme për pranim me kohë të mjeteve (subvencioneve), grumbullimi i të gjitha informatave dhe dokumenteve në pajtim me principet për menaxhim dhe njoftim të Këshillit Drejtues, njoftim deri te Sekretariati  Teknik (ST) për përparim të projektt dhe dorëzimin me kohë të kërkesës për pagesë të shpenzimeve të lejuara etj.

Plotësuese, Komuna e Likovës siguron zyre projektuese të pajisur plotësisht me pajisje të nevojshme (mobilje, kompjuter, telefon dhe internet), me të mundësohet zbatimi pa pengesë dhe menaxhimi i projektit.