Qendra komunale të bashkësisë Prosveta 1937

Aktivitetet kryesore të qendrës së bashkësisë ,,Prosveta,, kyçin veprimtari komunale, arsimore dhe bibliotekiste, si dhe grumbullimi dhe ruajtja e folklorit lokal dhe traditave nga jeta e përditshme. Qëllimi i e Qendrës është të krijohet shprehi te të rinj që të ruhet folklori lokal dhe traditat për gjeneratat e ardhshme, si dhe të tërhiqet vizitorët e e regjionit.

Gjatë pesë viteve të kaluar Qendra ka pjesëmarrje në të gjitha projektet të Komunës së Satovçës të programit për bashkëpunim ndërkufitar për kapacitete të ndryshme. Qendra Prosveta në rolin e partnerit 3 me sukses ka kryer pjesën e vet në projekt ,,Ura Folklorike,, në kuadër të Greqisë – Bullgarisë 2007 -2013 programi, së bashku me Komunën e Satovçës (partneri udhëheqës) dhe Komuna e Karo Nevrokopi (2011-2013). Roli i partnerit 3 ka qenë të zbatohet ekspedicija multidisciplinare për identifikim të resurseve që të zhvillohet programi të shkollave verore, që do të tërheqin vizitor të ri në regjion. Për këtë qëllim është bërë forcimi i rënëdësishëm i kapaciteteve në qendër- furnizimi me pajisje për përsëritje dhe sallat për shfaqje, furnizim me veshje të reja folklorike, instrumente mizikore etj.

Qendra për kulturë ka qenë e kyçur edhe si pjesësmarrje në aktivitetet edhe të një projekti të Komunës së Satovçës nga fusha e turizmit dhe trashëgimisë kulturore, e me fjal tjera ,, Lidhjen e moshës me ardhmërinë,, në kuadër të PHARE 2005. Projekti krijon muzej komunal dhe qendra ka qenë një nga pjesëmarrësit kryesor të aktiviteteve.

Në këtë projekt konkret Prosveta qendër kulturore është përgjegjëse për zbatimin e pjesës më të madhe të masave të buta të projektit – prodhuesve të materijaleve reklamuese dhe zbatimit të aktiviteteve reklamuese.