Komuna e Satovçës

Komuna e Satovçës ka përvojë të gjatë në fushën e projekteve ndërkufitare, e veçanarisht në pjesën e shfrytëzimit resurseve natyrore dhe kulturore për zhvillim të qëndrueshëm.

Dy projektet të BE-së FARE programi për bashkëpunim ndërkufitar Maqedoni –Bullgari kanë qenë me sukses të zbatuar , e i përkasin shfrytëzimit të trashëgimisë natyrore dhe kulturore për zhvillim të qëndrueshëm, sidomos për zhvillimin e turizmit. Rezultate të prekshme të këtyre dy projkteve janë: a). Qendra për turizëm e cila është afër fshatit Satovçë i cili funksion me sukses si vend për vendosje, trajnim dhe punëtori dhe jo larg është shpërblier nga ana e komunës; b). koleksioni komunal i muzejit në qendër të fshatit Satovçe i cili udhëhiqet nga ana e arsimtarëve lokal dhe i cili përherë zhvillohet dhe pasurohet.

Përmes IPA programeve ndërkufiatre BG MK 2007 -2013 Satovçe si partner i Komunës së Likovës me sukses implementon projekt përkushtuar shfrytëzimit të ujit si atrakcion për zhvillimin e turizmit dhe plotësimin e atrakcioneve tjera turisitike ekzistuese. Infrastruktura e përmirësuar në qendër të fshatit Satovçe  dhe vizuelizimit kontribojnë në përpjekjet e komunës për zbatimin e strategjisë së saj për zhvillim të qëndrueshëm të turizmit.

Në kuadër të programit të BE-së për bashkëpunim territorial mes Greqisë dhe Bullgarisë 2007 -2013 është vendosur shkollë verore folklorike. Si rezultat është ndërtuar ndërtesa e re për shkollën e fshatit Pletena dhe pajisje të rëndësishme për Qendrën Kulturore të bashkësisë Prosveta !937 në të njëjtin fshat, i cili tash është një nga partnerët të këtij projekti.

Roli i Komunës së Satovçës në këtë projekt përsëri dhe në aspektin infrastrukturor, si dhe të siguroj qëndrueshmëri të projektit të rezultateve të projektit, derisa a.q. masa të buta janë përgjegjësia e PP3,  duke marr parasysh përvojën në implementimin e projektit paraprak Greqi –Bullgari.

Migjithatë, Komuna e Satovçës ashpër i zbaton mekanizmat për koordinim dhe bashkëpunim për zbatimin e projetit të përgjithshëm. Komuna e Satovçës, gjithashtu do ta ndaj përvojën e tyre në menaxhimin me projekte dhe implementimin e projekteve të njëjta për bashkëpunim ndërkufitar. Komuna e Satovçës ka punësuar një pjesë nga ekipa e projektit dhe do të jetë nikoqir të një mbledhje të ekipit projektues, dhe do të marrë pjesë në të gjitha aktivitetet tjera.