Projekti

Mendo për natyrën, ujin dhe kulturën

BËHU TURIST EUROPIAN

Qëllimet

Aktivitetet e projektit do të kontribojnë për shfrytëzimin e trashëgimisë kulturore dhe natyrore, përmes krijimit të kushteve të bashkësive nga partnerët e projektëve për menaxhim dhe valorizim të këtyre resurseve. Menaxhimi i përbashkët dhe aktivitet e financuara do të kontribojnë ndaj zhvillimit të qëndrueshëm përtej kufirit rajonal përmes përmirësimit të kualitetit të jetesës në dy komunat dhe vizitorët e tyre, infrastrukturë komunale më të mirë dhe ndikim mbi ekonominë lokale.

Aktivitetet

A1: Vendosja e sisitemit për menaxhim me projektin.

Aktiviteti do të zhvillohet në dy komunat partnere. Do të vendoset sisitem i prosperitet për menaxhim sipa marrëveshjes të partnerëve dhe do të eliminohet dyfishimi i përpjekjeve dhe resurseve në gjithë projektet në dy anët e kufirit.

A2: Dizajni dhe implementimi i Planit për komunikim dhe dukshmëri.

Aktiviteti do të zhvillohet në dy regjionet – Regjioni planor verilindor dhe regjioni e Bllagoevgradit. Ka për qëllim sisitematikisht të zbatoj aktivitetet për komunikim dhe dukshmëri të projektit në gjitha fazat të projektit dhe punimin e veglave për dukshmëri (fletushkave, posterave).

A3: Ndërtimi i rrugës lokale në Likovë.

Ky aktivitet do të siguroj ndërtimin e rrugës me asfalt kah Liqeni e Likovës në gjatësi prej 1,72 km dhe gjërësi prej 4m.

A4: Punimi i hartës turistike për Likovën.

Ky aktivitet do të zhvillohet në Likovë dhe do të shërbej për lehtësimin e qasjes të turistëve deri në destinacionet e ndryshme turistike.

A5: Ngjarja përfundimtare e projektit.

Kjo është ceremoni solemne (,,prerja e shiritave,,) çka do të organizohet në Likovë për lëshim oficial në funksion të ndërtimit të ri të rrugës lokale.

A6: Zhvillimi i anës së lumit Bistrica në atrakcion turistik.

Ky aktivitet do të zhvilloj atrakcion të ri turistik në pjesën e dytë të bregut të lumit në fshat duke kyçur zonë për kombësorët, rrugicave për biçikleta, fusha për karrika dhe pajisje tjera , ndriçimi i mirë dhe rehabilitimi i tri urave në lum.

А7: Dizajni dhe prodhimi i hartave turistike interaktive digjitale

të regjionit të Satovçës me mbulimin e atrakcionit turistik dhe shërbimet nga fusha Çeça, shtypja e e 500 (BG dhe ENG) kopjeve dhe prodhimeve të 100 CD-ve.

А8: Punimi i suvenirëve për projektin në Satovçë.

Suvenirët e ndryshëm do të prodhohen – 300 strajca të pambukut të brenduara me logon e programit, çantave, 300 USB -8 GBtë brenduara me logo , 500 lapsa të brenduar.

A9: Zhvillimi i veglave për komunikim për projektin.

Ky aktivitet do të zhvillohet në Satovçë. Do të punohen dy prej 12 minutave video për projektin dhe komunat partnere, 10 panele këshilla dhe broshura në 1000 kopje për rezultatet e projektit.

Dallimi në kohë

Aktivitet / Kuartalet Tetor - Dhejetor 2016 Januar - Mars 2017 Prill - Qershor 2017 Korrik - Shtator 2017 Tetor – Djetor 2017
Sistem për menaxhim me projektet
Dizajni dhe iplementimi i Planit për komunikim dhe dukshmëri
Punimi i rrugës lokale në Likovë
Punimi i hartës turistike për Likovë
Ngjarja përfundimtare e projektit
Zhvillimi i anës së lumit
Bistrica në atrakcion turistik
Harta turistike digjitale interaktive në regjionin Satovçe
Zhvillimi i veglave për komunikim për projektin